Προσευχή Αγίου Νεκταρίου

Προσευχή Αγίου Νεκταρίου

Προσευχή στην Παναγιά 

Αγίου Νεκτάριου Μητροπολίτου Πεντάπολεως 

Δέσποινά μου Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς μου, ἡ ἰσχύς μου, ἡ τό ἀγαλλίαμά μου, ἡ τοῦ κόσμου σωτηρία, ἡ τῶν ἐναθλούντων μόνη ἕτοιμος ἐπικουρία, Σέ, Παρθένε, ἱκετεύω καί θερμῶς ἐπικαλοῦμαι, τήν σύν χάριν μοί παρασχου ὁλοψύχως ἑξαιτοῦμαι.

Ἴλεων μοί τόν Θεόν μου προσπαθῶ νά ἀποκτήσω καί ἀσκήσεσι καί πόνοις τούτω νά εὐαρεστήσω.

Ἀλλά ὅσον κοπιάζω, ἀγωνίζομαι, στενάζω τόσον ἐν τή ἁμαρτία, τή φρικτή ἀλαζονεία, ἐν τῷ φθόνω, ἐν τῷ μίσει, τή ὀργή καί τή κακία ἀνευρίσκω ὅτι κεῖμαι καί ὡς δέσμιος κρατοῦμαι.

Πάντα πόνον καταβάλλω, πάσαν τήν προσπάθειάν μου ὅπως, Κόρη, κατορθώσω ἐπί τέλους ν’ ἀποκτήσω ἐκ τῶν ἀρετῶν καμμίαν, τήν ἀγάπην, τήν φιλίαν, τῆς ψυχῆς μου τήν γαλήνην, τῆς καρδίας τήν εἰρήνην, τήν πρός τόν Θεόν λατρείαν ἔνθερμον, ἁγνήν, ἁγίαν, ἀφοσίωσιν τελείαν καί ἀγάπην ἐπαξίαν, τήν ἐλπίδα τήν βεβαίαν καί τήν πίστην τήν ἑδραίαν πλήν αἵ δυνάμεις ἀτονούσι καί οὐδόλως συνεργούσι…

Δία τοῦτο σοί προσπίπτω καί θερμῶς παρακαλῶ Σέ, Δέσποινά μου Παναγία. Τόν Δεσπότην, τόν Θεόν μου ἴλεων ἀπέργασαι μοί, εὐμενῆ δέ ποίησον μοί,ὅπως κοινωνόν μέ δείξη τῆς ἁγίας χάριτός Του… δαψιλεύση δέ εἰρήνην καί χαράν καί εὐφροσύνην, καί παράσχη μοί γαλήνη, τήν Θεοδοτόν ἐκείνην.

Ταῦτα πάντες σαῖς πρεσβείαις δύναμαι, ὤ Παναγία, ὁ Σός δοῦλος ν’ ἀποκτήσω, εἰς Θεόν δέ νά πλουτίσω καί αὐτῶ εὐαρεστήσω.

Πηγή: proseuxi.gr 

Μετάβαση στο περιεχόμενο