Ο Δεκάλογος των Συζύγων

Ο Δεκάλογος των Συζύγων

  • Μην κάνετε τό δάσκαλο στό, ή στη σύντροφό σας. Ό καλύτερος τρόπος να τον διδάξετε είναι νά τον άγαπάτε.
  • Ό γάμος είναι μια διαρκής, άλλα ωραία περιπέτεια, πού βοηθάει ν’άνακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο τού συντρόφου μας καί να γνωρίζουμε καλύτερα τον Θεό.
  • Τον σύντροφό μας, τόν άποδεχόμαστε όπως είναι, με τις άδυναμίες καί τις ιδιοτροπίες του καί όχι όπως έμείς θά θέλαμε νά είναι. Ή Οικογένεια είναι παλαίστρα καί γυμναστήριο.
  • Προσπαθεΐστε νά καταλάβετε τόν ή τήν σύζυγό σας. Μή λησμονείτε ότι ό άνδρας σκέφτεται με τήν λογική, ένώ ή γυναίκα με τήν καρδιά.
  • Μήν προσπαθείτε νά επιβάλλετε τή γνώμη σας καί να διορθώσετε τό ή τή σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα νά διορθώσετε τόν έαυτό σας.Ή άγάπη ζεί με την αρμονία των αντιθέσεων.
  • Με τήν πίστη, τήν ύπομονη καί τήν άγάπη άντιμετωπίζονται νικηφόρα, όλες οί δυσκολίες τής ζωής.
  • Ό μεγαλύτερος εχθρός τής συζυγικής ζωής είναι ό έγωισμός. Δεν μάς σώζει ή επίθεση κατά τού συντρόφου μας, άλλά εκείνη κατά τού έγώ μας.
  • Τό καλύτερο παράδειγμα γιά τά παιδιά μας, είναι νά άγαπάει ό πατέρας τή μητέρα τους καί ή μητέρα, τόν πατέρα τους.
  • Τό μυστικό τής οικογενειακής γαλήνης, είναι νά μπορεί κανείς νά συγχωρεί.
  • Ό γάμος είναι «Μυστήριο Μέγα» πού άρχίζει μέσα στήν Εκκλησία καί ανανεώνεται μέ τή θεία Λειτουργία καί τά Μυστήριά της.

                Πηγή: Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου,                                             Δρ Θεολογίας, Πρακτικός Οδηγός Μελλόνυμφων                                                                                Εκδόσεις: Ομολογία Αθήνα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο